دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری دهم

دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری دهم - تصویر 1

 

در مـدارس بـه مـا مـی آمـوزند کـه حـق همـواره پیـروز مـی شـود و جنایـت مـدت درازی پنهـان نمـی مـاند ؛
امـا مـن بـا دلیـل عکـس ایـن نظـر را ثابـت مـی کنـم !

 جـــک لنـــدن  


دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری دهم - تصویر 2

دوستـان خـود را از بیـن طبـقه فقـرا برگزینیـد چـه صمیـمیت در قلـوب آنهـا بیشتـر حکمفـرماسـت .

 فرانســوا لاروشفوکـــو  


دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری دهم - تصویر 3

پـی بـردن بـه اسـرار اتـم بـرای مـن آسانتـر از درک نهـان داشـته هـای درونـی یـک زن اســت !

 آلبـــرت انیشــــتین  


دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری دهم - تصویر 4

آتـش بـدون دود نمـی شـود ...
جـوان بـدون گـناه .

 نــادر ابراهیــمی  


دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری دهم - تصویر 5

بـا مشـاهده یـک در ، بـی درنـگ لـزوم دیـوارها احسـاس مـی شـود .
آیـا بـا مشـاهده یـک دیـوار هـم ، بـه هـمان انـدازه لـزوم یـک در را احسـاس مـی کـنیم ؟

 احمـــد شاملـــو  


دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری دهم - تصویر 6

آرامـش مـدام نـیز کسـل کـننده اسـت ، گاهـی طـوفان لازم اسـت .

 فـــردریش نیچـــه  


دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری دهم - تصویر 7

گاهی باید به دور خودیک دیوار تنهایی کشید
نه برای اینکه دیگران را از خودت دور کنی
بلکه ببینی چه کسی برای دیدنت
دیــوار را خراب می کند...

 ژان پل سارتر  


دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری دهم - تصویر 8

دنیـا پـر از آدم هایـی سـت کـه
یکـی را دوسـت مـی دارنـــــــد...
امـا با کسـی دیگـر زنــدگـی مـی کـنند !

لوئیس بونوئل  


دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری دهم - تصویر 9

کسانی که شما را دوست دارند حتی اگر
هزار دلیل برای رفتن داشته باشند ترکتان نخواهند کرد،
آنها یک دلیل برای ماندن خواهند یافت !

 بهومیل هرابال


دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری دهم - تصویر 10

نویسـندگی مسـتلزم داشـتن اطـلاع و اسـتعداد اسـت ، امـا سیاسـت نـه دانـش مـی خواهـد و نـه اسـتعداد ؛ کافـی اسـت کـه مـرد سیاسـی فقـط پـررو باشـد .

 اســـکا روایلـــد  


دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری دهم - تصویر 11

مـن عمـرم را بـا نـگاه کـردن در چشـم مـردم گذرانـده ام!
چشـم تنـها جـای بـدن اسـت کـه شـاید هنـوز روحـی در آن باقـی باشـد.

  ژوزه ســـــاراماگو


دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری دهم - تصویر 12

برای حفظ تعادل،
همیشه باید در حرکت باشی...!

آلبرت انیشتین


دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری دهم - تصویر 13

بدترین حالت ماجرا این است که
طاقتمان تمام شود و به روی خودمان نیاوریم
و تا زمان مرگ ادامه دهیم ...

خیلی ها اینطور زندگی می کنند .
دست اندازِ کم طاقتی را رد کرده اند
و افتاده اند توی سرازیری عادت ... !

اوریانا فالاچی


دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری دهم - تصویر 14


اگر به این می اندیشی که
دیگران چگونه به تو می اندیشند،
یا از دیگران می ترسی، یا خودت را باور نداری!

محمود دولت آبادیدلنوشته های زیبا و عاشقانه سری دهم - تصویر 15

 

وقتی دری بسته می شود ،در دیگری باز می شود ،
ولی آنقدر با تاسف به درهای بسته نگاه میکنیم
که از درهای باز شده غافل می مانیم !

وینستون چرچیل

 

 

دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری دهم - تصویر 16
*.*.*.* دلنوشته های زیبا و عاشقانه*.*.*.*

گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه