ضرب المثل هاي فارسي سري اول

ضرب المثل هاي فارسي سري اول - تصویر 1

 

نشخوار آدمیزاد حرف است:
اگر پرگویی می کنم ایرادی ندارد، حرف زدن خود نوعی از سرگرمی است.
 
 
 
 
نشسته پاک است:
به شوخی، شخصی است که به تمیزی بدن و جامه اش بی اعتناست.

 

 

نصیب کسی را کسی نخورد:
همانند: روزی کس را، کس نخورد.
 
 
 
 
نطقش کور شدن:
براثر گفتگو وجنجال سخن کسی قطع شدن، از ادامه صحبت بازماندن.
 
 
 
 
 
نظر زدن :
به چشم بد نگاه کردن، از نظر عوام چشم زخم بودن.
 
 
 
 
نشادرش تند است:
به شوخی، در کارها شتاب وعجله میکند.
 
 
 
 
نسیه آخر به دعوا رسیه:
همانند: معامله نقدی بوی مشک میدهد.
 
 
 
 
 
نزن در کسی را تا نزنند درت را:
همانند: چو بد کردی مباش ایمن ز افات
نشترش بزنی خونش درنمی اید
در نهایت خشم و عصابیت است، سخت آشفته است.
 
 
 
 
نرم کردن:
شخصی را به منظور خاصی مطیع و رام خود کردن.
 
 
 
 
نرم نرم پوست کندن:
آرام آرام و به ملایمت کار خود را به ضرر دیگری فیصله دادن .
 
 
 
نویسنده و طراح:مهدی پویان
گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم
 
 
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه