هل من مزید

عبارت بالا در مورد افراد حریص و آزمند به کار برده می شود که هر چه به دست آورند باز هم زیاده طلبی می کنند و «هل من مزید» می گویند. یعنی آیا بیشتر و زیادتی هست ؟

 

لهیب آتش طمع و ولع آنان همواره زبانه می کشد و چشم تنگ آنان به قول شیخ اجل جز با خاک گور پر نمی شود.

هل من مزید

باری، آیه ی «هل من مزید» با این توصیف و سابقه به صورت ضرب المثل درآمد و در مورد افراد حریص و آزمند به آن استشهاد می کنند.

هل من مزید

قاآنی شیرازی در شعر زیر این گونه ارسال مثل می کند :

هل من مزید گوید هر دم جحیم  از آنک                      خواهد ز جسم دشمن او هر زمان مزید

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه