پیامک های دلتنگی سری (3)

پیامک های دلتنگی

پیامک های دلتنگی سری (3)

 

 

دﻟﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ای دوﺳﺖ، ﻫﻮای ﮔﺮﯾﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ
ﮔﺮ از ﻗﻔﺲ ﮔﺮﯾﺰم ﮐﺠﺎ روم، ﮐﺠﺎ ﻣﻦ؟
ﮐﺠﺎ روم ﮐﻪ راﻫﯽ ﺑﻪ ﮔﻠﺸﻨﯽ ﻧﺪاﻧﻢ
ﮐﻪ دﯾﺪﻩ ﺑﺮﮔﺸﻮدم ﺑﻪ ﮐﻨﺞ ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻣﻦ
ﻧﻪ ﺑﺴﺘﻪام ﺑﻪ ﮐﺲ دل، ﻧﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻣﻦ دل
ﭼﻮ ﺗﺨﺘﻪﭘﺎرﻩ ﺑﺮ ﻣﻮج، رﻫﺎ، رﻫﺎ، رﻫﺎ ﻣﻦ
ز ﻣﻦ ﻫﺮ آﻧﮑﻪ او دور ، ﭼﻮ دل ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﺮ آن ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ، ازو ﺟﺪا، ﺟﺪا ﻣﻦ!‏
ﻧﻪ ﭼﺸﻢ دل ﺑﻪ ﺳﻮﯾﯽ، ﻧﻪ ﺑﺎدﻩ در ﺳﺒﻮﯾﯽ
ﮐﻪ ﺗﺮ ﮐﻨﻢ ﮔﻠﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﯾﺎد آﺷﻨﺎ ﻣﻦ
ز ﺑﻮدﻧﻢ ﭼﻪ اﻓﺰود؟ ﻧﺒﻮدﻧﻢ ﭼﻪ ﮐﺎﻫﺪ؟
ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺪم ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻪ زﻧﺪﻩام ﭼﺮا ﻣﻦ؟
ﺳﺘﺎرﻩﻫﺎ ﻧﻬﻔﺘﻢ در آﺳﻤﺎن اﺑﺮی
دﻟﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ای دوﺳﺖ ، ﻫﻮای ﮔﺮﯾﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ

 

پیامک های دلتنگی سری (3)

 

ﺁﺯﺍﺭﻡ ﻣﯿــــــــﺪﻫﯽ ...‏
ﺑﻪ ﻋﻤــــﺪ ... ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻋﻤــــﺪ ... ﺧﺪﺍ ﻣﯿــــــﺪﺍﻧـــﺪ
ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻡ ...‏
ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺷﮑﺴﺘـــﻪ ﺍﻡ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯿﮕﻮﯾﻢ ...‏
ﺣﺘﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺭﻧﺠﯿﺪﻥ ﻫﻢ ﺍﺯ ﯾﺎﺩﻡ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ...‏
ﺍﺷﮏ ﻣﯿﺮﯾﺰﻡ ...‏
ﺳﮑﻮﺗــــــ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻭ ﺗــــــــــــﻮ
ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯿــــﺪﻫﯽ ...‏
ﻧﻔﺮﯾﻨﺖ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ...‏
ﺧﯿــــﺎﻟﺖ ﺭﺍﺣــــﺘـــــــــــ
ای خــــــدا...‏

 

پیامک های دلتنگی سری (3)

 

 


تنها چیز با کیفیت زندگیمون <درد> بود که هر چقدر کشیدیم پاره نشد...‏

 

پیامک های دلتنگی سری (3)

 

چقدر میترسم از اینکه
نیاد روزی که برگردی
نفهمی بی خبر بودی
ازینکه عاشقم کردی
تموم دغدغه م اینه
که دفن شه با من احساسم
بگن: این عاشقت بوده
بگی: من که نمیشناسم...‏

 

پیامک های دلتنگی سری (3)

 


ﺧـــــــــﻮﺵ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺁﺳﻤـــــــــــــــﺎﻥ !!‏
‏"ﺑﻐﻀﺖ " ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ...‏
ﺍﯾﻨﺠﺎ! ﺑﻌﻀـــــــــــﯽ ﺍﺯ ﺁﺩﻣـــــــــــﺎ !‏
ﻣﻮﻗﻌــــــﯽ ﮐﻪ ﺑﻐﺾ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﺸﮑﻨﺪ،
ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ : " ﭼﺘــــــــــــــــــــــﻪ ﺑﺎﺯ؟؟ "‏

 

 

پیامک های دلتنگی سری (3)

 

 

 

کسی که با زبونش حرف میزنه هم صحبت خوبی نیست!!‏

 

 

پیامک های دلتنگی سری (3)

 

 

همیشه بهت میگفتم دلم میخواد خوشحالت کنم .‏
‏ چه کنم که حالا دلیل خوشحالیت ، نبودن منه ...‏

 

 

پیامک های دلتنگی سری (3)

 


چرا غمگینی ؟ : ‏
عاشق شدم
‏ آیا عشق شیرین است ؟ :‏
‏ بله شیرین تر از زندگی
‏ چرا تنهایی ؟ :‏
‏ ویژگی عاشق هاست
‏ لذت تنهایی چیست ؟ : ‏
فکر به او و خاطرات او
‏ چرا می روی ؟ :‏
‏ برای اینکه او رفت
‏ دلت کجاست ؟ : پیش او ‏
قلبت کجاست ؟ : او برده
‏ پس حتما بی رحم بوده نه ؟ :‏
‏ نه اصلا ‏
چرا ؟ : چون باز هم او را میپرستم . . .‏

 

 

پیامک های دلتنگی سری (3)

 

 

 

بچه بودم فکر میکردم تنهایی یعنی وقتی که هیچکی خونه نیست

 

 

پیامک های دلتنگی سری (3)

 

 

دلگیــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم...‏
از اونایـــــے که تو روزاے سخت زندگیـم تنـهام گذاشـــــتن...‏
از اونایـــــے که بجاے اینکه خوبـــــے هامو ببینن، دست روے نقطه ضعفام گذاشـــــتن
از اونایـــــےکه همه سعیشون رو کردن که خرابـم کنن...‏
اونایـــــے که کل وقتشون رو گذاشـــــتن تا بد بودنـم رو به دیـگران ثابـت کنن...‏
از اونایـــــے که صدامو نشـــــنیدن, گریـه هامو نـدیـدن ,درددلامو نشـنیدن...‏
از اوناییـــــےکه منتظر زمین خوردنـم بودن تا بخنـدن
از اونایـــــے که هرچـــــی داشتم رو کردم

 

 

پیامک های دلتنگی سری (3)

 

 

عجب وفایی داره دلتنگی!!!‏
تنهاش که میذاری میری تو جمع و کلی میگی و میخندی
بعد که از همه جدا شدی از کنج تاریکی میاد بیرون،می ایسته بغل
دستت و دست گرمشو میذاره رو شونت و در گوشت میگه:خوبی
رفیق؟بازم خودم و خودت...‏

 

 

پیامک های دلتنگی سری (3)

 

 

ی "دریا" اشک برای ریختن دارم
ی "دل" گرفته
ی "زندگی" پراز خالی
من سرشارم از "تنهایی"و"دلتنگی"‏

 

 

پیامک های دلتنگی سری (3)

گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه