گزارش تصویری - ششمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران

سرویس گالری جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش عکس خبری:

گزارش تصویری / ششمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران

گزارش تصویری / ششمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران

گزارش تصویری / ششمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران

 

گزارش تصویری - ششمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران - تصویر 2

 

گزارش تصویری - ششمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران - تصویر 3

 

گزارش تصویری - ششمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران - تصویر 4

 

گزارش تصویری - ششمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران - تصویر 5

 

گزارش تصویری - ششمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران - تصویر 6

 

گزارش تصویری - ششمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران - تصویر 7

 

گزارش تصویری - ششمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران - تصویر 8

 

گزارش تصویری - ششمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران - تصویر 9

 

گزارش تصویری - ششمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران - تصویر 10

 

گزارش تصویری - ششمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران - تصویر 11

 

گزارش تصویری - ششمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران - تصویر 12

 

گزارش تصویری - ششمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران - تصویر 13

 

گزارش تصویری - ششمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران - تصویر 14

 

گزارش تصویری - ششمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران - تصویر 15

 

گزارش تصویری - ششمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران - تصویر 16

 

گزارش تصویری - ششمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران - تصویر 17

 

گزارش تصویری - ششمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران - تصویر 18

 

گزارش تصویری - ششمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران - تصویر 19

 

گزارش تصویری - ششمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران - تصویر 20

 

گزارش تصویری - ششمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران - تصویر 21

 

گزارش تصویری - ششمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران - تصویر 22

 

گزارش تصویری - ششمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران - تصویر 23

 

گزارش تصویری - ششمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران - تصویر 24

 

گزارش تصویری - ششمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران - تصویر 25

 

عکس: امین خسروشاهی

منبع: ایسنا

/111/


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه