گزارش تصویری - 12 فروردین 1358 روز جمهوری اسلامی

سرویس گالری جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش عکس خبری:

گزارش تصویری / 12 فروردین 1358 روز جمهوری اسلامی

گزارش تصویری / 12 فروردین 1358 روز جمهوری اسلامی

 

روز 12 فروردین 1358 نتایج همه پرسی نظام جمهوری اسلامی در ایران با 98.2٪ رِأی«آری » اعلام شد .این روز به همین مناسبت روز جمهوری اسلامی نامگذاری شده است.

 

گزارش تصویری - 12 فروردین 1358 روز جمهوری اسلامی - تصویر 2

 

گزارش تصویری - 12 فروردین 1358 روز جمهوری اسلامی - تصویر 3

 

گزارش تصویری - 12 فروردین 1358 روز جمهوری اسلامی - تصویر 4

 

گزارش تصویری - 12 فروردین 1358 روز جمهوری اسلامی - تصویر 5

 

 

گزارش تصویری - 12 فروردین 1358 روز جمهوری اسلامی - تصویر 6

 

گزارش تصویری - 12 فروردین 1358 روز جمهوری اسلامی - تصویر 7

 

گزارش تصویری - 12 فروردین 1358 روز جمهوری اسلامی - تصویر 8

 

گزارش تصویری - 12 فروردین 1358 روز جمهوری اسلامی - تصویر 9

 

گزارش تصویری - 12 فروردین 1358 روز جمهوری اسلامی - تصویر 10

 

گزارش تصویری - 12 فروردین 1358 روز جمهوری اسلامی - تصویر 11

 

گزارش تصویری - 12 فروردین 1358 روز جمهوری اسلامی - تصویر 12

 

گزارش تصویری - 12 فروردین 1358 روز جمهوری اسلامی - تصویر 13

 

گزارش تصویری - 12 فروردین 1358 روز جمهوری اسلامی - تصویر 14

 

گزارش تصویری - 12 فروردین 1358 روز جمهوری اسلامی - تصویر 15

 

گزارش تصویری - 12 فروردین 1358 روز جمهوری اسلامی - تصویر 16

 

گزارش تصویری - 12 فروردین 1358 روز جمهوری اسلامی - تصویر 17

 

عکس :

 


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه